ดวงศิลาฤกษ์อาคารและเสาออกอากาศสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก : หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล

HOME สอนกรรมฐานในอเมริกา   ให้สัมภาษณ์ลงหนังสือนิตยสาร

เอกสารโครงการ  โหลดเอกสาร (ศึกษารายละเอียด) ไฟล์ PDF
เอกสารกองทุน     โหลดเอกสาร (ศึกษารายละเอียด) ไฟล์ PDF
โหลด แบบกรอกข้อมูลประธานกองทุน ไฟล์ PDF----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ โหลดไฟล์ กำหนดการ
โครงการ
แผนที่การเดินทาง
ดวงศิลาฤกษ์

 

 

งานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารและเสาออกอากาศ
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก
คลื่นสาระธรรมและธรรมปฏิบัติ ความถี่ FM 99.90 MHz.
เลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)

ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารและเสาออกอากาศ ฯ
ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารและเสาออกอากาศ ฯ

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (วิเชียร วชิรวํโส) : ประธานฝ่ายสงฆ์
นายอธิป ตะวันเดือน : ประธานฝ่ายฆราวาส
>> ดวงวางศิลาฤกษ์สถานีวิทยุฯ
>> กำหนดการสถานีวิทยุฯ
>> แผนที่การเดินทางสถานีวิทยุฯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“กองทุนบุญนิธิเผยแผ่ธรรมอย่างยั่งยืน”

-------------------

วัตถุประสงค์กองทุนบุญนิธิ
     ๑. สร้างอาคารถาวรเพื่อปฏิบัติธรรม/อาคารออกอากาศสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำจังหวัดพิษณุโลก คลื่น สาระธรรมและธรรมะปฏิบัติ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๙.๙๐ เมกะเฮิรตซ์ ตั้งอยู่ที่ ๓๗ บ้านดงยาง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดย พระครูธรรมธร ดร.แอ๊ว สุธมฺมปาโล เป็นผู้ก่อตั้งตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เรื่อง “การจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา ประจำจังหวัด” ซึ่งต้องใช้ปัจจัยเบื้องต้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
     ๒. เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้เอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติธรรมตามพุทธประเพณี
     ๓. เพื่อเป็นกองทุนบุญนิธิเผยแผ่ธรรมอย่างยั่งยืนตามพุทธประสงค์แห่งองค์สัมมาปฏิบัติ
     ๔. เพื่อสนับสนุนงานและกิจกรรมการเผยแผ่ธรรมทุกรูปแบบ โดยสำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรมหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
     ๕. เพื่อสร้างสื่อเผยแผ่ธรรมให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก
      ๖. เพื่อส่งเสริมเด็กเยาวชนและคนดี ให้เป็นคนเก่ง คนดีแท้ และคนมีประโยชน์ต่อสังคม

ประเภทประธานแต่ละกองทุน
     เฉพาะผู้ที่ร่วมตั้งกองทุนบุญนิธิ ๙๐๐ กองทุน (เฉพาะ ๙๐๐ ท่านเท่านั้น) เป็นกองทุนบุญนิธิเบื้องต้น เพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและออกอากาศสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำจังหวัดพิษณุโลก คลื่น สาระธรรมและธรรมะปฏิบัติ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๙.๔๐ เมกะเฮิรตซ์
จะมอบให้ผู้ที่เป็นประธานแต่ละกองทุน (เพื่อเป็นคุณค่าแก่ท่านที่ได้รับและของที่มอบให้) ดังนี้

     ๑. จะได้รับพระผง "รุ่นประสบความสำเร็จ" จำนวนกองทุนละ ๑ องค์ ซึ่งเป็นพระรุ่นประวัติศาสตร์ในชีวิตที่หลวงปู่สร้างเป็นครั้งแรก (เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ปลุกเสกในน้ำพุทธมนต์ ๓ เดือน) ที่ทำมาจากมวลสารทั้งจากประเทศอินเดีย (เช่น เปลือก/กิ่ง/ใบ/ดิน ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้ที่ทหารรักษาการณ์เก็บถวายท่านเมื่อ ๑๐ กว่าปีที่แล้ว แต่ตอนนี้ไม่มีใครได้อีกแล้ว และดินพุทธสถาน ๔ ตำบล ไม้จันทน์แดง ไม้จันทน์หอม เป็นต้น) และมวลสารจากประเทศไทย มากกว่า ๑๐ ชนิด คือ :–
          ๑.๑ ประธานกองทุนประเภทที่ ๑ บริจาคตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
                 มอบพระรุ่น “ประสบความสำเร็จ” เลี่ยมทองคำแท้ ๑ องค์

          ๑.๒ ประธานกองทุนประเภทที่ ๒ บริจาคตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ – ๑๙,๙๙๙ บาท
                 มอบพระรุ่น “ประสบความสำเร็จ” เลี่ยมเงินแท้ ๑ องค์

          ๑.๓ ประธานกองทุนประเภทที่ ๓ บริจาคตั้งแต่ ๕,๐๐๐ – ๙,๙๙๙ บาท
                 มอบพระรุ่น “ประสบความสำเร็จ” เลี่ยมทองคำไมครอน ๑ องค์

          ๑.๔ ประธานกองทุนประเภทที่ ๔ บริจาคตั้งแต่ ๒,๕๐๐ – ๔,๙๙๙ บาท
                 มอบพระรุ่น “ประสบความสำเร็จ” ใส่กรอบสแตนเลส ๑ องค์

          ๑.๕ ประธานกองทุนประเภทที่ ๕ บริจาคตั้งแต่ ๑๐๐ – ๒,๔๙๙ บาท
                 (อุปถัมภ์เป็นรายเดือน)

      ๒. จะได้รับการจารึกชื่อ “ประจำตระกูล” ไว้ที่อาคารปฏิบัติธรรม
     ๓. จะได้รับใบอนุโมทนาเกียรติบัตรใส่กรอบ จำนวน ๑ ใบ
     ๔. จะได้รับหนังสือสวดมนต์ ฉบับ เดินทางสร้างบารมี จำนวน ๑ เล่ม
     ๕. อื่นๆ เช่น ซีดีธรรมะบรรยาย บัตรประจำตัวผู้ตั้งกองทุน สมุดเงินฝากกองทุน เป็นต้น

หมายเหตุ : ในกาลภายภาคหน้า ผู้ที่เป็นประธานแต่ละกองทุนฯ ถ้าไม่มีใครดูแล ขอให้ไปอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรม "ชุมชนพุทธะ" ตลอดชีวิต

บัญชีกองทุน
          ชื่อบัญชี “กองทุนบุญนิธิเผยแผ่ธรรมอย่างยั่งยืน”
          ธนาคารออมสิน สาขา หน้าพระลาน
          เลขที่บัญชี ๐-๕๐๕๗๐๔๔๗๘๙-๑ (เป็นเลขบัญชีที่ทางธนาคารเปลี่ยนระบบใหม่)
          ประเภท เผื่อเรียก
ติดต่อสอบถามและร่วมตั้งกองทุนได้ที่สายบุญของท่านโดยตรง
หรือที่ หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล


วัดมหาธาตุ คณะ ๑๗ ถ.มหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๒
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๕๑๕-๐๘๖๓ อีเมล์ aewbhu@windowslive.com
โทรศัพท์พื้นฐาน ๐๒-๒๒๒-๔๑๖๙ โทรสาร ๐๒-๒๒๒-๔๑๙๐

ดูรายชื่อกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.asstudio.info
จึงขออนุโมทนาบุญแก่ผู้มีบุญบารมีและมีกุศลจิตในครั้งนี้ โดยถ้วนทั่วกันทุกท่านเทอญฯ

 

HOME
หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล : สอนกรรมฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา


สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
ที่ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com, aewbhu@windowslive.com

©Copyright 2008-2011.
สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.