กำหนดการวางศิลาฤกษ์อาคารและเสาออกอากาศสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก : หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล

HOME สอนกรรมฐานในอเมริกา   ให้สัมภาษณ์ลงหนังสือนิตยสาร

เอกสารโครงการ  โหลดเอกสาร (ศึกษารายละเอียด) ไฟล์ PDF
เอกสารกองทุน     โหลดเอกสาร (ศึกษารายละเอียด) ไฟล์ PDF
โหลด แบบกรอกข้อมูลประธานกองทุน ไฟล์ PDF


กำหนดการ โหลดไฟล์ กำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
โครงการ
แผนที่การเดินทาง
ดวงศิลาฤกษ


 

กำหนดการ
งานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารและเสาออกอากาศ
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก
คลื่นสาระธรรมและธรรมปฏิบัติ ความถี่ FM 99.90 MHz.
เลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
*******************

วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา  ๑๒.๒๙ น. พุทธบริษัทพร้อมกันที่ปะรำพิธี
         ๑๒.๔๕ น. ประธานฝ่ายฆราวาส นายอธิป ตะวันเดือน จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชา ไหว้พระ รับศีล (บรรเลงเพลงเชิญเทพ)
         ๑๓.๐๙ น. ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ จุดเทียนบูชาฤกษ์ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง เจ้าพิธีกรรมอ่านโองการบูชาบวงสรวง (ทุกคนร่วมอธิษฐานจิต)
         ๑๓.๓๙ น. พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
         ๑๔.๐๙ น. พิธีปฐมฤกษ์ "วางศิลาฤกษ์อาคารเสาออกอากาศ"
                          - ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (วิเชียร วชิรวํโส) อธิษฐานจิตเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ ปิดทองแผ่นศิลาฤกษ ์
                             จารอักขรยันต์ลงแผ่นทอง ประพรมน้ำพุทธมนต์ที่วัตถุมงคล
                          - ประธานฝ่ายคฤหัสถ์วางศิลาฤกษ์ ตอกไม้มงคล ๙ หลัก วางตลับเพชรพลอย เงินเหรียญ (พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา) วางแผ่นศิลาฤกษ์
                          - ประธานและพุทธบริษัทร่วมอธิษฐานจิต โปรยทราย ข้าวตอก ดอกไม้ ถั่วดิบ งาดิบ ลงแผ่นศิลาจารึกดวงฤกษ์ที่หลุมอาคาร
                             และโปรยที่หลุมเสาอากาศ สถานีวิทยุ
                          - พิธีทอดผ้าป่าสมทบ “กองทุนบุญนิธิเผยแผ่ธรรมอย่างยั่งยืน”
                          - ประธานฝ่ายคฤหัสถ์และผู้แทนประเคนเครื่องไทยธรรม
                          - พระสงฆ์อนุโมทนา
                          - ประธานฝ่ายบรรพชิตกล่าวสัมโมทนียกถา
                          - ประธานฝ่ายคฤหัสถ์กล่าวแสดงความยินดี
                          - พระครูธรรมธร ดร.แอ๊ว สุธมฺมปาโล กล่าวอนุโมทนาขอบคุณผู้มาร่วมงาน
                          - ประธานฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ประกอบพิธีปลูกต้นไม้มงคล
เวลา ๑๖.๓๐ น. เสร็จพิธี


“กองทุนบุญนิธิเผยแผ่ธรรมอย่างยั่งยืน”

-------------------

วัตถุประสงค์กองทุนบุญนิธิ
     ๑. สร้างอาคารถาวรเพื่อปฏิบัติธรรม/อาคารออกอากาศสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำจังหวัดพิษณุโลก คลื่น สาระธรรมและธรรมะปฏิบัติ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๙.๙๐ เมกะเฮิรตซ์ ตั้งอยู่ที่ ๓๗ บ้านดงยาง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดย พระครูธรรมธร ดร.แอ๊ว สุธมฺมปาโล เป็นผู้ก่อตั้งตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เรื่อง “การจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา ประจำจังหวัด” ซึ่งต้องใช้ปัจจัยเบื้องต้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
     ๒. เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้เอื้อเฟื้อต่อการปฏิบัติธรรมตามพุทธประเพณี
     ๓. เพื่อเป็นกองทุนบุญนิธิเผยแผ่ธรรมอย่างยั่งยืนตามพุทธประสงค์แห่งองค์สัมมาปฏิบัติ
     ๔. เพื่อสนับสนุนงานและกิจกรรมการเผยแผ่ธรรมทุกรูปแบบ โดยสำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรมหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
     ๕. เพื่อสร้างสื่อเผยแผ่ธรรมให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก
      ๖. เพื่อส่งเสริมเด็กเยาวชนและคนดี ให้เป็นคนเก่ง คนดีแท้ และคนมีประโยชน์ต่อสังคม

ประเภทประธานแต่ละกองทุน
     เฉพาะผู้ที่ร่วมตั้งกองทุนบุญนิธิ ๙๐๐ กองทุน (เฉพาะ ๙๐๐ ท่านเท่านั้น) เป็นกองทุนบุญนิธิเบื้องต้น เพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและออกอากาศสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำจังหวัดพิษณุโลก คลื่น สาระธรรมและธรรมะปฏิบัติ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๙.๔๐ เมกะเฮิรตซ์
จะมอบให้ผู้ที่เป็นประธานแต่ละกองทุน (เพื่อเป็นคุณค่าแก่ท่านที่ได้รับและของที่มอบให้) ดังนี้

     ๑. จะได้รับพระผง "รุ่นประสบความสำเร็จ" จำนวนกองทุนละ ๑ องค์ ซึ่งเป็นพระรุ่นประวัติศาสตร์ในชีวิตที่หลวงปู่สร้างเป็นครั้งแรก (เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ปลุกเสกในน้ำพุทธมนต์ ๓ เดือน) ที่ทำมาจากมวลสารทั้งจากประเทศอินเดีย (เช่น เปลือก/กิ่ง/ใบ/ดิน ต้นพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้ที่ทหารรักษาการณ์เก็บถวายท่านเมื่อ ๑๐ กว่าปีที่แล้ว แต่ตอนนี้ไม่มีใครได้อีกแล้ว และดินพุทธสถาน ๔ ตำบล ไม้จันทน์แดง ไม้จันทน์หอม เป็นต้น) และมวลสารจากประเทศไทย มากกว่า ๑๐ ชนิด คือ :–
          ๑.๑ ประธานกองทุนประเภทที่ ๑ บริจาคตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
                 มอบพระรุ่น “ประสบความสำเร็จ” เลี่ยมทองคำแท้ ๑ องค์

          ๑.๒ ประธานกองทุนประเภทที่ ๒ บริจาคตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ – ๑๙,๙๙๙ บาท
                 มอบพระรุ่น “ประสบความสำเร็จ” เลี่ยมเงินแท้ ๑ องค์

          ๑.๓ ประธานกองทุนประเภทที่ ๓ บริจาคตั้งแต่ ๕,๐๐๐ – ๙,๙๙๙ บาท
                 มอบพระรุ่น “ประสบความสำเร็จ” เลี่ยมทองคำไมครอน ๑ องค์

          ๑.๔ ประธานกองทุนประเภทที่ ๔ บริจาคตั้งแต่ ๒,๕๐๐ – ๔,๙๙๙ บาท
                 มอบพระรุ่น “ประสบความสำเร็จ” ใส่กรอบสแตนเลส ๑ องค์

          ๑.๕ ประธานกองทุนประเภทที่ ๕ บริจาคตั้งแต่ ๑๐๐ – ๒,๔๙๙ บาท
                 (อุปถัมภ์เป็นรายเดือน)

      ๒. จะได้รับการจารึกชื่อ “ประจำตระกูล” ไว้ที่อาคารปฏิบัติธรรม
     ๓. จะได้รับใบอนุโมทนาเกียรติบัตรใส่กรอบ จำนวน ๑ ใบ
     ๔. จะได้รับหนังสือสวดมนต์ ฉบับ เดินทางสร้างบารมี จำนวน ๑ เล่ม
     ๕. อื่นๆ เช่น ซีดีธรรมะบรรยาย บัตรประจำตัวผู้ตั้งกองทุน สมุดเงินฝากกองทุน เป็นต้น

หมายเหตุ : ในกาลภายภาคหน้า ผู้ที่เป็นประธานแต่ละกองทุนฯ ถ้าไม่มีใครดูแล ขอให้ไปอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรม "ชุมชนพุทธะ" ตลอดชีวิต

บัญชีกองทุน
          ชื่อบัญชี “กองทุนบุญนิธิเผยแผ่ธรรมอย่างยั่งยืน”
          ธนาคารออมสิน สาขา หน้าพระลาน
          เลขที่บัญชี ๐-๕๐๕๗๐๔๔๗๘๙-๑ (เป็นเลขบัญชีที่ทางธนาคารเปลี่ยนระบบใหม่)
          ประเภท เผื่อเรียก
ติดต่อสอบถามและร่วมตั้งกองทุนได้ที่สายบุญของท่านโดยตรง
หรือที่ หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล

วัดมหาธาตุ คณะ ๑๗ ถ.มหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๒
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๕๑๕-๐๘๖๓ อีเมล์ aewbhu@windowslive.com
โทรศัพท์พื้นฐาน ๐๒-๒๒๒-๔๑๖๙ โทรสาร ๐๒-๒๒๒-๔๑๙๐
 

ดูรายชื่อกองทุนได้ที่เว็บไซต์ www.asstudio.info
จึงขออนุโมทนาบุญแก่ผู้มีบุญบารมีและมีกุศลจิตในครั้งนี้ โดยถ้วนทั่วกันทุกท่านเทอญฯ


งานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารและเสาออกอากาศ
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก
คลื่นสาระธรรมและธรรมปฏิบัติ ความถี่ FM 99.90 MHz.
เลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)

ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารและเสาออกอากาศ ฯ
ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารและเสาออกอากาศ ฯ

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (วิเชียร วชิรวํโส) : ประธานฝ่ายสงฆ์
นายอธิป ตะวันเดือน : ประธานฝ่ายฆราวาส
>> ดวงวางศิลาฤกษ์
>> กำหนดการ
>> แผนที่การเดินทาง

 

 

HOME
หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล : สอนกรรมฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา


สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
ที่ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com, aewbhu@windowslive.com

©Copyright 2008-2011.
สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.