HOME สอนกรรมฐานในอเมริกา   ให้สัมภาษณ์ลงหนังสือนิตยสาร

เอกสารโครงการ  โหลดเอกสาร (ศึกษารายละเอียด) ไฟล์ PDF
เอกสารกองทุน     โหลดเอกสาร (ศึกษารายละเอียด) ไฟล์ PDF
โหลด แบบกรอกข้อมูลประธานกองทุน ไฟล์ PDF

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ โหลดไฟล์ กำหนดการ
โครงการ
แผนที่การเดินทาง
ดวงศิลาฤกษ์

 

โครงการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สถานีออกอากาศวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก



๑. หลักการและเหตุผล

          เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมตั้งแต่แรกเริ่มมีประเทศไทย ทั้งทางด้านจิตใจและด้านวัตถุ พร้อมให้คติธรรมในการดำเนินวิถีชีวิตแบบยั่งยืน ด้วยการพัฒนาบุคลากรของชาติ สังคม และความเป็นประเทศไทยให้สงบสุข พระพุทธศาสนาจึงเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย ที่ช่วยค้ำจุนสังคมให้เกิดสันติสุข และความเจริญรุ่งเรืองของชาวไทยให้เป็นปึกแผ่นตลอดมา

          ในปัจจุบันนี้ พระพุทธศาสนาได้ถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสความหลงใหลในวัตถุนิยม บริโภคนิยม พร้อมวัฒนธรรมที่ทำลายความเป็นไทยจากทางตะวันตกและอื่นๆ ซึ่งได้ไหลบ่าท้วมท้นสังคมไทยและคนไทยทุกเพศทุกวัย ทุกชนชั้นวรรณะ ทุกสาขาอาชีพ ด้วยอิทธิพลที่ทวีความรุนแรงจากต่างชาติ ทำให้ร่องรอยแห่งวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยถูกละเลย และกำลังจะถูกลืมไปจากสังคมชาวพุทธ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวัด ที่ชาวพุทธช่วยกันสร้างไว้ให้เป็นศูนย์กลางในการประกอบกิจกรรมร่วมกัน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องร่วมมือกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจากทุกภาคส่วนของสังคมในทุกรูปแบบที่เหมาะสม จริงจังและอย่างต่อเนื่อง ตามหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีงาม

          สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรมหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล และองค์กรชาวพุทธทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระครูธรรมธร ดร.แอ๊ว สุธมฺมปาโล ซึ่งได้ตระหนักถึงพันธกิจนี้เป็นอย่างยิ่ง ในช่วงที่ท่านยังมีกำลังสติปัญญา มีความสามารถและยังมีชีวิตอยู่นี้ จึงประสานความร่วมมือชาวพุทธผู้มีบุญบารมีทั้งหลาย ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา ปลุกกระแสความรู้สึกต่อพุทธศาสนิกชนที่มองไม่เห็นภัยดังกล่าว เพราะคนไทยทุกคนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่ง ในการปกป้องคุ้มครองรักษา สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่น่าภาคภูมิใจ ซึ่งไม่มีที่ไหนอีกแล้วในโลกนี้ ด้วยการปฏิบัติธรรม ศึกษาพระธรรม และช่วยกันเผยแผ่หลักธรรมตามพุทธประสงค์แห่งองค์สัมมาปฏิบัติ

          การสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และสถานีออกอากาศวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้ จึงเป็นความปรารถนาและมีความสำคัญผูกพันกับพระครูธรรมธร ดร.แอ๊ว สุธมฺมปาโล เป็นอย่างยิ่ง เพราะมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกู้ชาติ มีพระพุทธชินราชกู้ใจอยู่ประจำจังหวัด เป็นจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจที่ท่านถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา ทั้งนี้ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดังนั้น จึงมุ่งหวังรวมใจชาวพุทธแท้ได้มีกิจกรรมและมีส่วนร่วมกัน โดยยึดมั่นคำขวัญที่ว่า สามัคคีร่วมชาติ พุทธศาสน์รวมใจ


๒. วัตถุประสงค์
     ๒.๑ เพื่อเป็นอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
     ๒.๒ เพื่อเป็นสถานีออกอากาศวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
             เรื่อง “การจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา ประจำจังหวัด”
     ๒.๓ เพื่อฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีชาวบ้านอันดีงาม ให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
     ๒.๔ เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตามพุทธประสงค์แห่งองค์สัมมาปฏิบัติ
     ๒.๕ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ชีวิตทุกด้านและส่งเสริมความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
     ๒.๖ เพื่อส่งเสริมเด็กเยาวชนและคนดี ให้เป็นคนเก่ง คนดีแท้ และคนมีประโยชน์ต่อสังคม
     ๒.๗ เพื่อเป็นสื่อกลางสร้างชุมชน “พุทธะ”
     ๒.๘ เพื่อเพิ่มศักยภาพพุทธเยาวชนและชาวพุทธได้มีบทบาทปกป้อง คุ้มครอง และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
     ๒.๙ เพื่อสนับสนุนงานและกิจกรรมการเผยแผ่ธรรมทุกรูปแบบ


๓. เป้าหมาย
     ๓.๑ ด้านปริมาณ : ชาวพุทธจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดใกล้เคียง และขยายผลทั้งประเทศ
     ๓.๒ ด้านคุณภาพ : ปฏิบัติธรรมตามพุทธประสงค์แห่งองค์สัมมาปฏิบัติ

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ
     ๔.๑ คณะกรรมการทำงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาเถรสมาคม
     ๔.๒ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
     ๔.๓ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
     ๔.๔ สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรมหลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล

๕. สถานที่
     ๕.๑ สถานที่ตั้ง
             เลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐

     ๕.๒ สถานที่ประสานงานกลาง
             วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
             คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
             เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๒
             โทรศัพท์พื้นฐาน ๐๒–๒๒๒–๔๑๖๙ โทรสาร ๐๒–๒๒๒–๔๑๙๐
             โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖–๕๑๕–๐๘๖๓
             เว็บไซต์ www.asstudio.info อีเมล์ aewbhu@windowslive.com

๖. งบประมาณ
             งบประมาณดำเนินการเบื้องต้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

๗. ที่มาของงบประมาณ
     ๗.๑ หน่วยงานราชการ ห้างร้าน พ่อค้าประชาชน
     ๗.๒ กองทุนบุญนิธิเผยแผ่ธรรมอย่างยั่งยืน
     ๗.๓ ผู้มีบุญบารมี ผู้มีกุศลจิตศรัทธา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

๘. กิจกรรมโครงการ
     ๘.๑ สร้างอาคาร (ระยะที่ ๑ ในระยะเริ่มต้น)
– อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ มีระบบครบวงจรอยู่ในอาคารเดียวกัน
– อาคารออกอากาศสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก คลื่น สาระธรรมและธรรมะปฏิบัติ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๙.๙๐ เมกะเฮิรตซ์

     ๘.๒ สร้างสิ่งแวดล้อม (ระยะที่ ๒ ในระยะ ๕ ปีแรก)
– ปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม
– สร้างสิ่งแวดล้อมให้เป็นชุมชน “พุทธะ”

     ๘.๓ ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
– ปฏิบัติธรรมประจำวันทั้งภายในและภายนอกอาคาร
– ปฏิบัติธรรมเป็นการเฉพาะกิจกรรมพิเศษ

     ๘.๔ ส่งเสริมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
     ๘.๕ สนับสนุนงานและกิจกรรมเผยแผ่ธรรมทุกรูปแบบ

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     ๙.๑ ได้มีอาคารและสถานที่ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
     ๙.๒ ได้มีสื่อเผยแผ่ธรรม คือ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก
           คลื่นสาระธรรมและธรรมปฏิบัติ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ๙๙.๙๐ เมกะเฮิรตซ์
     ๙.๓ ได้ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีชาวบ้านอันดีงาม ให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
     ๙.๔ ได้มีสถานที่ปฏิบัติธรรมตามพุทธประสงค์แห่งองค์สัมมาปฏิบัติ
     ๙.๕ ได้มีแหล่งการเรียนรู้ชีวิตทุกด้านและส่งเสริมความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
     ๙.๖ ได้ส่งเสริมเด็กเยาวชนและคนดี ให้เป็นคนเก่ง คนดีแท้ และคนมีประโยชน์ต่อสังคม
     ๙.๗ ได้เป็นสื่อกลางสร้างชุมชน “พุทธะ”
     ๙.๘ ได้ส่งเสริมศักยภาพพุทธเยาวชนและชาวพุทธให้มีบทบาทปกป้อง คุ้มครอง และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
     ๙.๙ ได้สนับสนุนงานและกิจกรรมการเผยแผ่ธรรมทุกรูปแบบ

***************************

งานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารและเสาออกอากาศ
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม ประจำจังหวัดพิษณุโลก
คลื่นสาระธรรมและธรรมปฏิบัติ ความถี่ FM 99.90 MHz.
เลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)

ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารและเสาออกอากาศ ฯ
ภาพพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารและเสาออกอากาศ ฯ

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (วิเชียร วชิรวํโส) : ประธานฝ่ายสงฆ์
นายอธิป ตะวันเดือน : ประธานฝ่ายฆราวาส
>> ดวงวางศิลาฤกษ์สถานีวิทยุฯ
>> กำหนดการสถานีวิทยุฯ
>> แผนที่การเดินทางสถานีวิทยุฯ

 

 

HOME
หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล : สอนกรรมฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา


สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
ที่ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
Phone: (02) 222-4169 Fax: (02) 222-4190
Web site: www.asstudio.info
E-mail: aewbhu@yahoo.com, aewbhu@windowslive.com

©Copyright 2008-2011.
สำนักสื่ออุปกรณ์สอนศีลธรรม. All rights reserved.